หน้าหลัก

 กิจกรรมของศูนย์ฯ
 กระดานข่าว
 ติดต่อศูนย์ฯ
 
สวัสดีคะ ทางศูนย์จะจัดอบรม หลักสูตร วิศวกรรมคุณค่า (VE) เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประมาณปลายเดือน ตุลาคม 2546 ท่านที่สนใจกรุณาติดต่อที่คุณ สายพิน โทร. 0-7421-2802 , 0-7428-7090, 0-7428-7091 ได้ ในวันเละเวลาราชการ คะ
 

ข่าวพลังงาน


ข่าวสารน่ารู้
 
ข่าวสารน่าร ู้ย้อนหลัง
 
การอนุรักษ์พลังงานคืออะไร

การอนุรักษ์พลังงาน เป็นวัตถุประสงค์หลักภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ที่กำหนดให้กลุ่มเป้าหมายคือ อาคารควบคุมและโรงงานควบคุม ต้องจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ข้อมูล บุคลากร แผนงาน เป็นต้น อ่านต่อ

ใครบ้างที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน
ผู้ที่จะอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้และมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 นั้น จะถูกเรียกว่า "อาคารควบคุม" หรือ "โรงงานควบคุม" แล้วแต่กรณี โดยจะเน้นไปที่อาคารและโรงงานที่มีการใช้พลังงานในปริมาณที่มากและมีศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน อ่านต่อ

การอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายต้องทำอะไรบ้าง
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ได้กำหนดให้ผู้ที่เจ้าของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม มีหน้าที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน อ่านต่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 


 
อันตรายจากสายส่งไฟฟ้า อันตรายพลังงานไฟฟ้าเมื่อผลิตจากโรงไฟฟ้าแล้วไม่สามารถเก็บสำรองไว้ใช้ในช่วงเวลาอื่นๆที่ต้องการได้ เมื่อมีความต้องการใช้ต้องมีพลังงานไฟฟ้าสนองความต้องการทันที ดังนั้นโรงไฟฟ้าจึงจำเป็นต้องเดินเครื่องเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าส่งให้ผู้ใช้งานตลอดเวลา โดยอาศัยสายส่งไฟฟ้า(แรงสูง) ส่งถ่ายพลังงานไฟฟ้าพาดผ่านไปในท้องที่ต่างๆ ทั่วประเทศ สายส่งไฟฟ้ามีหน้าที่ส่งพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียว จะมีอันตรายแก่ตัวเราอย่างไร แต่อย่าลืมว่าไฟฟ้าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น หากกระทำการใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง อาจะเกิดอันตรายและทำให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ อ่านต่อ
 
 

ศูนย์วิศวกรรมพลังงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตู้ปณ. 2 ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

โทรศัพท์ 0-7421-2802, 0-7428-7090, 0-7428-7091 โทรสาร 0-7421-2802


Comments & Suggestions are welcome : webmaster

ข่าวประชาสัมพันธ์

::: เชิญเข้าร่วมฝึกอบรม ฟรี !!! โครงการจัดฝึกอบรม เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ในสถานประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ในปี 2547
หัวข้อดังนี้
1.หลักสูตร วิศ วกรรมคุณค่า (VE)
2. หลักสูตรการจัดระบบการจัดการพลังงาน
3. หลักสูตร เทคโนโลยี
และการจัดพลังงานไฟฟ้า
4 . หลักสูตร เทคโนโลยีและ
การจัดการพลังงานความร้อน