สารจากผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ  | สารจากผู้อำนวยการกองการศึกษา  | สารจากผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

 

 


                                                                                          

สารจากผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ
กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ

            โรงเรียนนายเรืออากาศเป็นสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงกลาโหม ถือเป็น Smart Academy คือ
เรียนแบบอุดมศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเข้มในการฝึกปฏิบัติ มุ่งให้เกิดความภาคภูมิ
ิสง่างามทั้งเชิงวิชาการให้สามารถครองเทคโนโลยีอันซับซ้อนและทันสมัย อันเป็นเรื่องของสมองรวมทั้งให้มี
ร่างกายที่แข็งแกร่ง เรามีนโยบายการใช้ศักยภาพของกองทัพในการพัฒนาประเทศ มีโครงการพัฒนาวิศวกรรม
อากาศยานและการบินของกองทัพอากาศ มูลค่า 250 ล้านบาท และมุ่งให้กองทัพอากาศเป็นแหล่งสะสม
องค์ความรู้ทางด้านอากาศยานและการบิน อีกทั้งมีนโยบายการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ฉะนั้น
จึงรู้สึกยินดีและขอขอบคุณคณะกรรมการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยที่มีมติให้เกียรติ โรงเรียน
นายเรืออากาศเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21
ในครั้งนี้ ที่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และงานวิจัยของนักวิชาการ ระหว่างนักวิจัยสาขาวิศวกรรม
เครื่องกลและสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้นักวิชาการและนักวิจัยเกิดความร่วมมือ ในการพัฒนาองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีีอันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อเรียนรู้ถึงวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเครื่องกล
และด้านอื่น ๆ รวมถึงการถ่ายทอด และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นในวงการอุตสาหกรรม เพื่อนำความรู้และ
เทคโนโลยใหม่มาถ่ายทอดแก่ผู้เรียนในสถาบันการศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันต่างๆ ในเครือข่าย
มากว่า 40 สถาบันทำให้งานในปีนี้จะมีความสมบูรณ์และน่าสนใจอย่างยิ่ง

             ขอขอบคุณ ผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงาน ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมที่ทำให้งานนี้สมบูรณ์
  และขออวยพรให้การประชุมครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

                                   พลอากาศโท    
                                                            ( คณิต สุวรรณเนตร )
                                                     ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศ
                                                     กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ 


สารจากผู้อำนวยการกองกองการศึกษา

โรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ

           เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์รวมบุคลากรวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่นๆ
  ที่เกี่ยวข้อง  เป็นสายใยของฟันเฟืองวิศวกรรมที่มีพลังพร้อมจรรโลงให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการต่อไป
  อย่างไม่หยุดยั้ง  กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ จึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประขุม
วิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ในวันที่ 17–19 ต.ค. 2550  ณ โรงแรมเวลคัม
  จอมเทียนบีช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

           การประชุมวิชาการครั้งนี้ มีนักวิชาการ นักวิจัย และอาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ
  มากกว่า 40 สถาบัน  มาร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่นๆ
  ที่เกี่ยวข้อง และมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแสดงนิทรรศการออกแบบและสร้างเรือพระที่นั่งพระบาทสมเด็จ
  พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการงานวิจัยและเทคโนโลยีสมัยใหม่  การบรรยายทางวิชาการและการสาธิต
  การควบคุมการบินของเครื่องบินไร้คนบังคับ( UAV )  การบรรยายพิเศษเรื่องเทคโนโลยี UAV  โดยผู้เชี่ยวชาญ
  จากประเทศออสเตรเลีย การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน  และความต้องการบัณฑิตวิศวกรรม-
  ศาสตร์ ของอุตสหกรรมการบินโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายช่าง บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)  และ
  การเสวนาเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนวิจัยของ สกว.และประสบการณ์โดยตรงของวิศวกรภาคสนามในการทำวิจัย
  กับ สกว.

           จากการที่ได้รวมกันเป็นเครือข่ายและมีการร่วมประชุมกัน เชื่อมั่นได้ว่าจะเป็นการเพิ่มพลังด้านวิศวกรรม
  เครื่องกล ให้เจริญรุ่งเรือง และเน้นการแสดงถึงความสามารถของวิศวกรไทยว่ามีความสามารถระดับแนวหน้า
  จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งเป็นการกระชับไมตรีต่อกันอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

           ผมขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่เสียสละเวลา และอุทิศเพื่อจัดงานนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ขอขอบคุณ
  ผู้เข้าร่วมงานประชุมทุกท่าน และขอให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดสมดัง
  เจตนารมณ์ทุกประการ

                                 พลอากาศตรี      

                                                         ( พยุงศักดิ์ รวยรื่น )
                                                  ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ
                                                  กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ

 
 


สารจากผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กองการศึกษา
โรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ

        เป้าหมายของโรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ คือการพัฒนา สู่การเป็น SMART ACADEMY ที่เน้นให้เกิดการขับเคลื่อนใน รูปแบบขององค์กร แห่งการเรียนรู้คือมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่าง บุคลากรทั้งภายใน และนอกองค์กรอย่าง ต่อเนื่องและเป็นระบบ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ทุกคนเป็นครู ทุกที่ เป็นห้องเรียน ทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืนให้ผู้เรียนเป็นทั้งคนเก่ง คนดี และมีความสุข

        เป็นเป้าหมายชัดเจนของกระบวนการเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาวิทยาการเพื่อให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีที่มีบทบาทสูงมากในปัจจุบัน ด้านการสร้างผู้นำที่มีพร้อมทั้งความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม และด้านวิชาชีพทหารอากาศ อันเป็นจุดประสงค์ของการหล่อหลอมตลอดหลักสูตร การศึกษา 4 ปีในโรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ

        เพื่อเป็นการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายดังกล่าวจึงตระหนักถึงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน สถาบันต่างๆ เป็นสำคัญ ดังนั้นการได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกล แห่งประเทศ ไทยครั้งที่ 21 จึงเป็นความภาคภูมิใจของกองวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กองการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของ โรงเรียนนายเรืออากาศ ในการจัดการเรียนการสอน ทางด้านวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากเป็นการจัดงาน วิชาการระดับประเทศที่ ได้มีโอกาสประสานความร่วมมือกับ สถาบันสมาชิกเครือข่ายวิศวกรรม เครื่องกลทั่วประเทศไทย ซึ่งจะทำให้เกิดความใกล้ชิด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อัน จะก่อให้เกิดการร่วมมือทางวิชาการในอนาคตต่อไป

         เป็นการรวมพลังทางวิชาการที่เปิดกว้างนำสู่การพัฒนาร่วมกัน โดยไม่มีอุปสรรคในส่วนที่เป็นกำแพงกั้น
ระหว่างสถาบัน เพื่อเป้าหมายร่วมกันคือการใช้ศักยภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาชาติไทยและการใช้ศักยภาพของกองทัพในการพัฒนาประเทศ

         กองวิชาวิศวกรรมศาสตร์โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียนนายเรืออากาศ ได้
เตรียมงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย
ครั้งนี้เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการที่อบอุ่น เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง โดยเน้นให้ ผู้บริหาร นักวิชาการ และนักวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในงาน ได้ทำความรู้จักระหว่างกันเพื่อ สร้างเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่อบอุ่นแน่นแฟ้น นำสู่การประสานงานที่ เป็นรูปธรรม ระหว่างสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ–องค์กรภาคเอกชน ให้เกิดการขับเคลื่อน กระบวนการเรียนรู้เชื่อมประสานโดยเฉพาะ สถาบันการศึกษากับภาค อุตสาหกรรม ที่ยังต้องการการพัฒนาอีกมากในประเทศไทย

          ขอขอบคุณทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถ
และ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้อย่างจริงใจ ขออำนวยพรให้การจัดงานประชุม
วิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 ประสบผลสำเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์สมความมุ่งหมายทุกประการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสืบไป

                           นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์     
                                                                               (นิกร ชำนาญกุล)
                                                                          ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมศาสตร์
                                                                          กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ
                                                                          กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ