Flash Menu
 


บทความ

 รวม  267  บทความ

AEC (36)     AME (6)     AMM (65)     BME (7)     CST (32)     DRC (35)     ETM (37)     TSF (49) 

สาขา AEC

หมายเลข
บทความ
ชื่อบทความฉบับสมบูรณ์
การวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานลม โดยใช้วิธีการแจกแจงแบบ Weibull และ Rayleigh (กรณีศึกษาที่ โครงการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน, เชียงใหม่)
การศึกษาการใช้น้ำมันเตาผสมน้ำที่อยู่ในรูปของอีมัลชั่นในหม้อต้มน้ำมันร้อน
A Submicron Electrical Aerosol Detection System with a Faraday Cup Electrometer
การประเมินสมรรถนะเตาเผาขยะและการจัดการขยะชุมชน
ศึกษาหาตำแหน่งที่เหมาะสมของระบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคนมโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
การวิเคราะห์การปล่อยพลังงานของเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดที่ใช้เชื้อเพลิง DME
การศึกษาเบื้องต้นถึงคุณภาพของชีวมวลสำหรับเชื้อเพลิงไม้อัดแท่ง
การทดสอบการใช้ไบโอดีเซลล้วนในเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว: สมรรถนะ ควันดำ และผลการใช้งานระยะยาว
การศึกษาการใช้น้ำมันผสม เบนซิน-สบู่ดำ เป็นเชื้อเพลิงในรถจักรยานยนต์ระบบคาร์บูเรเตอร์
ความเป็นไปได้ในการใช้เอทานอลไร้น้ำเป็นส่วนผสมกับน้ำมันเบนซินสำหรับเครื่องยนต์สำหรับอากาศยานขนาดเล็ก
เครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตสำหรับการดักจับเขม่าจากการเผาไหม้ไม้ฟืน
Effects of EGR on Diesel Engine-Operating Characteristics under Different Engine Conditions
Characterization of Insoluble Impurities in Biodiesel from Palm Stearin
การวิเคราะห์การฉีดน้ำเข้ากระบอกสูบผสมไอเสียความร้อนสูงของเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ
การประดิษฐ์เครื่องยนต์สเตอร์ลิงชนิดอัลฟ่า
การวิเคราะห์เครื่องยนต์เล็กโดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลช้างเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
อิทธิพลขององศาการจุดระเบิดต่อสมรรถนะ และอุณหภูมิไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
สมรรถนะและการปลดปล่อยไอเสียของการใช้น้ำมันปาล์มลดกัมลดกรดผสมกับดีเซลในเครื่องยนต์ยานพาหนะแบบ IDI
การศึกษาอัตราส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงและอากาศของน้ำมันดีเซลชีวภาพที่ผลิตปาล์ม
การศึกษามุมการจ่ายเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลที่ใช้ดีเซลชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงทดแทน
การพัฒนาไดนาโมมิเตอร์ต้นทุนต่ำด้วยระบบอุทกสถิตย์
ผลกระทบของน้ำมันเบนซินผสมเอทานอลร้อยละ 20 ต่อชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์
ผลกระทบของน้ำมันเบนซินผสมเอทานอลร้อยละ 20 ต่อชิ้นส่วนรถยนต์
การออกแบบเครื่องวัดประสิทธิภาพเครื่องยนต์ขนาดเล็กควบคุมโดยคอมพิวเตอร์
การศึกษาผลกระทบของการจัดวางมุมของแผ่นเชื้อเพลิงที่มีต่อพฤติกรรมการลามของเปลวไฟ
ผลของอุณหภูมิต่อค่าออกเทนของของผสมไฮโดรคาร์บอนสำหรับแก๊สโซลีน
การศึกษาสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวมวลและน้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
หัวเผาวัสดุพรุนแบบไม่มีการผสมเชื้อเพลิงกับอากาศมาก่อนสำหรับเชื้อเพลิงแก๊ส
การศึกษาการไหลแบบสัมผัสภายในท่อทรงกระบอกโดยวิธีการวิเคราะห์ความเร็วด้วยการถ่ายภาพอนุภาค
จักรยานยนต์เชื้อเพลิงเอทานอล
ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงและการจุดระเบิดในเครื่องยนต์รถแข่ง
ผลกระทบของส่วนประกอบก๊าซธรรมชาติที่แปรผันจากแหล่งทางตะวันออกและแหล่งทางเหนือที่ส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะของเครื่องยนต์
การศึกษาการเผาไหม้แบบผสมก่อนในวัสดุพรุนด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
ผลของความไม่สมบูรณ์ของปฏิกิริยาทรานเอสเตอริฟิเคชั่นในการผลิตไบโอดีเซลปาล์มที่มีต่อการทำงานของเครื่องยนต์
วิธีการอย่างง่ายในการวัดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับการทดสอบเครื่องยนต์
ทฤษฎีโมเมนตัมตามแนวแกนสำหรับกังหันลมที่มีสองโรเตอร์หมุนสวนทางกัน

  back to top

สาขา AME

หมายเลข
บทความ
ชื่อบทความฉบับสมบูรณ์
ศึกษาระบบนำวิถีสำหรับจรวดหลายลำกล้อง (MLRS)
การศึกษาเชิงคำนวณของผลกระทบของใบพัดแบบฟันเลื่อยต่อการลดระดับเสียงของพัดลมระบายอากาศ
การควบคุมความสูงของเครื่องบินขนาดเล็กด้วยการเลื่อนจุดศูนย์ถ่วง
เรือโดยสารลดคลื่นเพื่อประหยัดพลังงาน
การปรับเทียบชุดทดลองสําหรับการศึกษาการกระแทกความเร็วสูง
การศึกษาความเหมาะสมของใบพัดหลักเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุทางการเกษตร

  back to top

สาขา AMM

หมายเลข
บทความ
ชื่อบทความฉบับสมบูรณ์
การคืนรูปตัวแปรไอโซคลินิกด้วยวิธีการปรับค่าสนามโคซายน์ทิศทาง
การพัฒนาวิธีการคืนรูปไอโซคลินิกบนพื้นฐานการใช้ฟังก์ชั่นแทนเจนต์ผกผันแบบสี่จตุภาค: การทดสอบกับริ้วจำลอง
การตรวจสอบผลเฉลยจากทฤษฎีสภาพยืดหยุ่นของแผ่นวงแหวนรับแรงเข้มกดตรงกันข้ามตามแนวเส้นผ่านศูนย์กลางด้วยวิธีวิเคราะห์ความเค้นในช่วงยืดหยุ่นโดยแสงเชิงดิจิตอล
เครื่องคั่วงาต้นแบบ
J-Integral Estimation for a Semi-Elliptical Surface Crack in Round Bar under Tension
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเพื่อลดการสั่นสะเทือนของเครื่องเติมอากาศโดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์และการทดสอบแบบกระแทก
ผลของอุณหภูมิและความดันที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลของใบตองขึ้นรูป
ศึกษาการเกิดรอยติ่งของกระบวนการขึ้นรูปลึกถ้วยทรงกระบอกเนื่องจากสมบัติแอนไอโซโทรปิกของโลหะแผ่น
การวิเคราะห์การเปลี่ยนรูปเนื่องจากแรงในอุปกรณ์จับยึดสไลเดอร์บาร์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนเอลิเมนต์
การศึกษาการไหลของความเค้นรอบรูเจาะบนแผ่นบางที่รับแรงดึงด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
การศึกษาพารามิเตอร์และพฤติกรรมวัสดุ สำหรับสร้างแม่พิมพ์รวดเร็วจากกระบวนการพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน
การพัฒนาหัวอัดจาระบีของวาล์ว
การจำลองการตกกระแทกของบรรจุภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์
การวิเคราะห์สมการแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของบอลแบริ่งในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
การวิจัยและพัฒนาเครื่องปลิดขั้วผลลำไยแบบล้อยาง
การแยกสัญญาณการสั่นสะเทือนของกล่องเฟืองทดเพื่อการวิเคราะห์ความผิดปกติของเฟือง
Relationship between microstructure and mechanical property of sintered Cu specimens prepared via particulate extrusion
Properties of Sintered Fe-Carbide Composites
ความสามารถในการดูดกลืนพลังงานของกรวยกระดาษผนังบางตัดปลาย
การวิเคราะห์การออกแบบแม่พิมพ์สำหรับขึ้นรูปแผ่นเชื่อมพ่วงโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
การประเมินค่าอายุการล้าของชิ้นส่วนยานยนต์ภายใต้ภาระวัฏจักรแบบไม่คงที่โดยประยุกต์ใช้วิธีการ Rainflow cycle counting ร่วมกับระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
การออกแบบถังหมักขยะอินทรีย์แบบพลิกหมุนสำหรับบ้านเรือนและชุมชน
การเชื่อมเหล็กกลมด้วยความเสียดทาน
การออกแบบและพัฒนาโครงคัสซีรถโดยสาร 2 ชั้น (มาตรฐาน 4)
อิทธิพลของกรรมวิธีทางความร้อนที่มีผลต่อสมบัติทางกลของ Ti -15Mo-4Sn
การปรับส่วนผสมของโลหะสำหรับผลิตชิ้นส่วนหน้าสัมผัสสวิทซ์ไฟฟ้า
การวิเคราะห์พฤติกรรมโครงสร้างเครนด้วยวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์
ผลของแรงกระแทกที่มีผลต่อความเสียหายของเมล็ดข้าวเปลือก
แบบจำลองเพื่อประเมินกำลังสูญเสียจากการส่งกำลังด้วยเฟืองตรง
การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์เพื่อผลิตต้นแบบวัสดุรองแทนหมอนรองกระดูกสันหลังเพื่อเชื่อข้อ (Cage) ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปโลหะผง
การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ค่าความเผื่อในงานประกอบ HSA โดยวิธีการ DLM และMonte Carlo Simulation Method
เครื่องวัดทอร์กมาตรฐาน 10 Nm
การศึกษาพฤติกรรมการดีดกลับในการดัดขึ้นรูปครึ่งวงกลมของโลหะแผ่นหนา เหล็กกล้าไร้สนิมเฟอร์ริติก SUS 409 โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เปรียบเทียบกับการทดลอง
การศึกษาการขยายปีกปากรูชิ้นงานโลหะแผ่นโดยการจำลองด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
วิศวกรรมย้อนรอยกับการสร้างแบบจำลองผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา: เทคนิคการเลือกโหมดที่เหมาะสมด้วยชุด 3D สแกนเนอร์
การศึกษาปัจจัยจากค่าระยะเผื่อที่มีผลต่อค่ากรัมโหลดในชิ้นส่วนหัวอ่านคอมพิวเตอร์
การประมาณอายุความล้าของโครงสร้างสามล้อสกายแลป
การศึกษามุมใบมีดของเครื่องต้นแบบกรีดยางพาราแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
สมบัติทางกลของชิ้นงานเครื่องประดับเงินที่มีผลมาจากอัลลอยทางการค้า
การลดการสูญเสียพลาสติกในระบบป้อนเติมของแม่พิมพ์ฉีดโดยใช้ไฟไนท์อิลิเมนท์ในการวิเคราะห์
การวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงพลศาสตร์ของเสื้อสูบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนสูบเดียวโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับการทดลอง
การดัดแปรผงสำเร็จรูป BASF เพื่อใช้ในกระบวนการอัดรีด
อัตราการเย็นตัวที่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งของ Ti-13Zr-nNb
เครื่องแยกเนื้อหอยออกจากเปลือก
คุณลักษณะของรอยเชื่อมท่อพลาสติกที่เชื่อมด้วยอุลตราโซนิค
การวิเคราะห์การแตกหักของคอลูกรีดในกระบวนการผลิตเหล็กเส้น
การออกแบบการทดสอบแบบโมดอลเพื่อศึกษาพฤติกรรมการสั่นสะเทือนที่มีผลต่อเสียงในสปินเดิลมอเตอร์สำหรับฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
การพัฒนากระบวนการไดคาสติ้งแบบกึ่งของแข็ง
การออกแบบและสร้างเครื่องขึ้นรูปหินพรุน
PDMS Based Thermopnuematic Microvalve for Microfluidic Systems
การปรับปรุงกลไกการตัดขึ้นรูปวัสดุด้วยวิธีการลดแรงเสียดทานบน Rake face ของเครื่องมือตัด
การดึงเส้นลวดทองแดงขนาดเล็กโดยใช้แม่พิมพ์ขนาดความเที่ยงตรงสูง
การจำลองยางคงรูปที่มีรอยแตกแบบ 3 มิติภายใต้สภาวะความเครียดระนาบ
การสึกหรอของอิพอกซีเรซินเติมด้วยซิลิก้าบด
ผลกระทบของอุณหภูมิผิวสัมผัสต่อพฤติกรรมการสึกหรอของเหล็กกล้าไร้สนิม 316L ผลิตด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปโลหะผง
เครื่องแยกผลปาล์มออกจากทะลายแบบลากจูง
การพัฒนาเครื่องอัดเม็ดระบบเพลเลทมิลล์ให้ทํางานร่วมกับเครื่องผสมแบบเพลานอนโดยใช้เครื่องต้นกําลังร่วมกัน
การขึ้นรูปวัสดุผสมอีปอกซี่กับเส้นใยปาล์มที่เหลือใช้จากกระบวนการหีบน้ำมันปาล์ม
การศึกษากระบวนการให้ความร้อนของการขึ้นรูปพลาสติกขนาดใหญ่แบบ (Thermoforming Processes)โดยแบบจำลองทางคณิตศาตร์ที่มีประสิทธิภาพ(Science Based Optimization)
ระบบยิง Striker ด้วยลมอัดสำหรับ Split Hopkinson Pressure Bar
Hardened Cement Paste Subjected to Microwave Energy: Heat Transfer Behavior and A Relationship of Strength Development and Maturity
ผลกระทบของอัตราส่วนความเค้นต่อการขยายตัวของรอยร้าวล้าของอิพอกซีเรซิน
การจำลองการทดสอบคุณสมบัติเชิงจลน์ของวัสดุด้วยเทคนิค Split Hopkinson Pressure Bar
Fatigue Crack Growth Behavior of Magnesium Alloy AZ61 under Corrosive Environment
พัฒนาการอบปาล์มน้ำมันด้วยไมโครเวฟชนิดสายพานลำเลียงแบบต่อเนื่อง

  back to top

สาขา BME

หมายเลข
บทความ
ชื่อบทความฉบับสมบูรณ์
แขนเทียมขับเคลื่อนด้วยกล้ามเนื้อเทียมควบคุมด้วยสัญญาณ EMG
ผลของความยาวโลหะยึดกระดูกและรูปแบบการวางสกรูต่อความเครียดแตกหักในภาวะกระดูกต้นขาหักภายใต้ภาระกรรมแบบวงรอบ
การประเมินอายุการใช้งานของฟันเทียมแบบยึดแน่นชนิดเซรามิกส์ล้วนภายใต้ภาระแบบพลวัตด้วยวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์
กลไกการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ปลาโดยใช้การหมุนของแผ่นจาน
การวิเคราะห์ความแข็งตึงของอุปกรณ์ยึดตรึงภายนอกโดยระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์
การออกแบบและผลิตต้นแบบขาเทียมสำหรับผู้พิการขาขาดเหนือเข่า
พลศาสตร์ของข้อต่อของร่างกายท่อนล่างจากการประมวลผลภาพ

  back to top

สาขา CST

หมายเลข
บทความ
ชื่อบทความฉบับสมบูรณ์
การคำนวณอุณหภูมิและอัตราการถ่ายเทความร้อนของไหลภายในท่อที่มีอุณหภูมิผิวเท่ากันหมดด้วยวิธีไฟไนต์รีซิสแทนซ์
การคำนวณการถ่ายเทความร้อนผ่านครีบแผ่นกลมด้วยวิธีไฟไนต์รีซิสแทนซ์กรณีปลายครีบมีการถ่ายเทความร้อน
การลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถกระบะโดยการคลุมผ้าใบที่ช่วงท้ายกระบะ
การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ความเค้นโดยใช้วิธีไร้โครงตาข่าย
การจำลองการขึ้นรูปน้ำแข็งแบบสามมิติโดยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ
การจำลองเชิงตัวเลขของเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์แข็งแบบโลหะรองรับ
การใช้โปรแกรมมิมิคส์สำหรับวัดกะโหลกศีรษะคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อออกแบบเป็นชิ้นส่วนปลูกฝังที่มีขนาดมาตรฐาน
การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการตามลำแสงในการออกแบบและวิเคราะห์ไฟส่องสว่าง
การกระจายของแก๊สคาร์บอนมอนออกไซด์จากรถยนต์ในลานจอดรถใต้ดิน: กรณีศึกษาโรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า
การวิเคราะห์การกระจายตัวของความเค้นที่เกิดขึ้นบริเวณชุดจับยึดหัวอ่านฮาร์ดดิสก์โดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ปรับปรุงประสิทธิภาพทางความร้อนของชุดทำความร้อนในเครื่องทำน้ำอุ่นขนาดเล็กแบบไฟฟ้า
การวิเคราะห์ความเค้นในเบรกแบบจานโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
การศึกษาการไหลของอากาศภายในฮาร์ดดิสก์ที่ความเร็วรอบต่างๆ กัน
The Method of Fundamental Solutions for Seepage Problem
การหาค่าเหมาะสมที่สุดของสถาวะในห้องหมักใบชา
Combined DKT Finite Element with Adaptive Meshing Technique for Plate Bending Analysis
Adaptive Nodeless Variable Finite Element Method for Convectively-Cooled Solids
การศึกษาความสามารถในการรับภาระของกระป๋องบรรจุอาหารโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
การออกแบบรูปทรงใบพัดสำหรับเครื่องกังหันพลังน้ำขนาดเล็กชนิดไหลในแนวแกน
Stress singularity analysis around the vertex point in three-dimensional bonded joints under thermal loading
Study of Shock Instability for Characteristic-Based Split Scheme on Triangular Meshes
การศึกษาการคำนวณกำลังบ่งชี้จากเครื่องยนต์สเตอลิงแบบเบต้ากระบอกสูบเดียว
Drop-Test Sturdiness Efficiency of Plastic Bottle Shapes
การลดลงของสัมประสิทธิ์แรงต้าน ในกรณีวิ่งตามกันของรถบรรทุกเล็ก
การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีสำหรับปัญหาที่มีการเคลื่อนตัวของขอบเขตด้วยวิธีแปรผันระยะกริด และวิธีการกำหนดขอบเขตแบบคงที่ (กรณีศึกษา: กระบวนการฟรีซซิ่ง)
การไหลแยกจากผิวแบบไม่คงตัวผ่านใบกังหันลมแกนตั้ง: การศึกษาเชิงตัวเลข
A Comparison of Finite Element Models for A Thermoformed Rectangular Tray under Top Loading
การออกแบบที่เหมาะสมที่สุดแบบพาเรโตของแผ่นเหล็กลอนเพื่อให้มีอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูงสุด โดยใช้กระบวนการขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
Mesoscale modeling techniques for studying the dynamics oscillation of min protein: a lattice Boltzmann method and pattern formation
การจำลองการไหลเวียนและการกระจายอุณหภูมิในโรงเรือนพริกหวาน
The lattice Boltzmann method for fluid flow in microchannel and applications
การศึกษาการไหลเวียนและการกระจายอุณหภูมิในโรงเรือนสตรอเบอร์รี่ด้วยเทคนิคการคำนวณพลศาสตร์ของไหล

  back to top

สาขา DRC

หมายเลข
บทความ
ชื่อบทความฉบับสมบูรณ์
การประมาณค่าแรงบิดที่เปลี่ยนแปลงของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้วิธีการชดเชยแบบปรับตัวได้
การวิเคราะห์และออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอดีสำหรับเตาอบแบบหลอดอินฟราเรด
การศึกษาการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์
การตรวจสอบสภาวะของคอมเพรสเซอร์ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก
การลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากระบบส่งกำลังของเฮลิโอสแตท
การจำลองลักษณะถนน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบรถกอล์ฟ
การเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้พลังงานสูงสุดกับการใช้ความหยาบกระด้างสูงสุดของลิฟต์ความเร็วสูงโดยให้จุดสิ้นสุดทั้งสองค่าของตัวแปรควบคุมในระบบพลศาสตร์
การควบคุมลูกตุ้มผกผัน 3 มิติ
การออกแบบชุดทดลองทางวิศวกรรมควบคุมด้วยหลักการเครื่องมือวัดเสมือน
ระบบย่อส่วนพลศาสตร์สมมูลยานยนต์จริง
การหาสภาวะการเคลื่อนที่โดยแบบจำลองพลศาสตร์ยานยนต์แบบสองและสามมิติ
Design and development of a mechanical device for treatment of venous congestion
การวางแผนเส้นทางที่เหมาะสมกับเป้าหมายสำหรับหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์
ระบบแขนกลนำและตาม 6 องศาอิสระสำหรับงานขนาดเล็ก
Development of A 3-D Solid Modeling System Based on The Parasolid Kernel for Gem Stones Faceting
Embedded Force Control for a Hybrid 5-Axis H-4 Family Parallel Manipulator
การวิเคราะห์ทางคิเนแมติกส์และไดนามิกส์ของแขนกล PA10-7C
Analytical Kinematics and Dynamics for A 5-axis H-4 parallel Manipulator
โปรแกรมแปลรหัสเอ็นซีสำหรับแขนกลแบบขนานในตระกูล H-4 กับโต๊ะหมุนรวมเป็น 5 แกนก
การควบคุมแบบอิมพิแดนซ์ของหุ่นยนต์สำหรับทำงานร่วมกับมนุษย์
การควบคุมเสียงรบกวนแบบแอคทีฟด้วยวิธีแยกความถี่
การออกแบบและวิเคราะห์หุ่นยนต์ขึ้นบันได
ระบบจำลองพลศาสตร์ยานยนต์ร่วมกับระบบล้อ ระบบรองรับ และระบบบังคับเลี้ยวจริง
การโปรแกรมหุ่นยนต์ด้วยวิธีสาธิตเพื่อการประกอบชิ้นงาน
การศึกษาเเละปรับปรุงคุณภาพของรถเเทรกเตอร์คีบอ้อยที่ใช้ในการเกษตรของไทยด้วยระเบียบวิธีการทางวิศวกรรมการสั่นสะเทือน
การควบคุมที่เหมาะสมที่สุดของหุ่นยนต์สองล้อด้วยการวัดความเอียงแบนด์วิทธ์สูง
Vibration Monitoring System for Optimum Operation of Hydraulic Turbine of Nam Ngum1 Hydro Power Plant
การประยุกต์วิธีการหาขอบภาพเพื่อใช้กับโปรแกรมสั่งงานเครื่องเจาะแผ่นพลาสติก
การควบคุมป้อนกลับเชิงปริมาณของแขนกลชนิดสองข้อต่อ
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบแม่นตรงของแขนกลชนิดยืดหยุ่น
ผลของความแข็งตึงของสเตเตอร์ต่อคลื่นเคลื่อนที่ในมอเตอร์อัลตราโซนิกเชิงเส้นโค้ง
การจำลองชุดควบคุมแบบ PID ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวกระตุ้นแบบเพียโซ
การควบคุมป้อนกลับเชิงปริมาณของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์
การศึกษาและวิเคราะห์การสั่นของหุ่นยนต์ที่มีพื้นที่ในการทำงานแบบรูปสี่เหลี่ยมในแนวตั้งโดยระเบียบวีธีไฟไนต์เอลิเมนต์
การพัฒนาชุดควบคุมอุณหภูมิในเตาอบไมโครเวฟด้วยวิธีฟัซซี่ลอจิก

  back to top

สาขา ETM

หมายเลข
บทความ
ชื่อบทความฉบับสมบูรณ์
เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ
ระบบผลิตน้ำร้อนด้วยความร้อนทิ้งจากการปรับอากาศร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์และปั๊มความร้อน : กรณีศึกษา
การวิเคราะห์ค่าทางสถิติของพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย
แผงลดอุณหภูมิในการระบายความร้อนสำหรับเครื่องปรับอากาศรวมศูนย์ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
เตาเผาไหม้วัสดุพรุนกับเตาเผาไหม้แบบหมุนวน (Part 1)
เตาเผาไหม้วัสดุพรุน Part 2: อิทธิพลของอากาศส่วนเกิน
การใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดซีโอไลต์ที่เติมออกไซด์ของธาตุแรร์เอิร์ธ สำหรับหม้อไอน้ำชนิดน้ำมันเตาในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย
การผลิตเอทานอลจากการหมักข้าวเปลือกด้วยวิธีการบดหยาบ
อิทธิพลของแผ่นเสริมแรงแม่เหล็กต่อกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร
การทดสอบประเมินระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดแบบเซลล์เชื้อเพลิงร่วมกับชุดเก็บประจุความจุสูงสำหรับรถจักรยานยนต์
การประหยัดพลังงานโดยใช้คลูลิ่งแพดที่คอยล์ร้อนของเครื่องทำน้ำเย็น
การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมัน
การประหยัดพลังงานในปั๊มหอยโข่งด้วยการควบคุมความเร็วรอบ
ลักษณะของการอบแห้งผ้าโดยใช้ความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
การวิเคราะห์สมรรถนะของเครื่องทำความเย็นแบบดูดซับที่เชื่อมกับ 4 แหล่งความร้อน
ลักษณะการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องผลิตชิ้นไม้สับ
ปริมาณการใช้น้ำในการทำความสะอาดไบโอดีเซลในแบบกะโดยการสเปรย์น้ำร่วมกับการผสมด้วยฟองอากาศ
การศึกษาผลการทำความสะอาดใบพัดของเครื่องอัดอากาศในเครื่องยนต์กังหันแก๊สของโรงไฟฟ้าน้ำพอง
ระบบทำน้ำร้อนจากความร้อนทิ้งของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนและควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์
ปัจจัยกระทบต่อปริมาณการระบายอากาศในอาคารด้วยระบบปล่องแดด
ผลของความเร็วอากาศต่ออัตราอบแห้งข้าวเปลือกด้วยวิธีข้าวหล่นอิสระอย่างต่อเนื่อง
การออกแบบกังหันลมให้สอดคล้องกับสถิติลมจำเพาะพื้นที่
การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
Development of a Standalone PEM Fuel Cell System for Search and Rescue Operation
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบสะสมน้ำเย็นร่วมกับระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์
อิทธิผลของความดันทางเข้าของเชื้อเพลิงไฮโดรเจนต่อสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทำความเย็นที่มีถังสะสมพลังงานในรูปของน้ำแข็ง
อัตราการไหลที่มีผลต่อประสิทธิภาพเครื่องกลั่นน้ำพลังแสงแดดแบบไหลต่อเนื่องฟิล์มบาง
การศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานหม้อหุงข้าวไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง
การวิเคราะห์การใช้พลังงานในกระบวนการอบแห้งวัสดุพรุนหลายชั้นโดยใช้ไมโครเวฟร่วมกับการพาความร้อนภายในท่อนำคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม
A Design of Doubly Corrugated Filter for The Continues Belt Microwave Drying System
การประยุกต์ใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กเชื้อเพลิง LPG ขับคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ
The Development of Promotional Plans for Household Energy Usage Equipments in Thailand
การจำลองหาการกระจายตัวของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและอุณหภูมิภายในคาวิตี้ 3 มิติ สำหรับระบบไมโครเวฟไพโรไลซิส
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการ: กรณีศึกษาการบริหารโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท BMW
การใช้วัสดุเปลี่ยนเฟสเพื่อช่วยในการเก็บกักความร้อนในเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะการทำงานของเครื่องผลิตชิ้นไม้สับ

  back to top

สาขา TSF

หมายเลข
บทความ
ชื่อบทความฉบับสมบูรณ์
ผลกระทบจากความหยาบของผิวสัมผัสต่อการหล่อลื่นแบบฟิล์มบางที่มีการสัมผัสเป็นเส้นของสารหล่อลื่นตามแบบจำลองของคาร์โอ
การศึกษาการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติเพื่อสร้างสภาวะสุขสบายเชิงความร้อนในอาคาร
การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งไล่ความชื้นในยอดใบชาโดยรังสีอินฟราเรด
Use of an Impinging Stream Dryer for Agricultural Waste: Case Study with Soy Residue
การเปรียบเทียบการอบแห้งระหว่างฟลูอิดไดซ์เบดและฟลูอิดไดซ์เบดแบบผิวคลื่น
การหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิกของผิวชิ้นงานที่กดอัดเป็นเส้นด้วยของไหลคับเปิ้ลสเตรทในสภาวะการทำงานแบบรุนแรง
การศึกษาลักษณะการถ่ายเทความร้อนเฉพาะที่ ณ ตำแหน่ง Stagnation ของลำอากาศที่พุ่งชนผิวร้อนเรียบด้วยเซนเซอร์วัดฟลักซ์ความร้อน
พฤติกรรมทางทฤษฎีของการหล่อลื่นแบบซอฟต์อิลาสโตไฮโดรไดนามิกที่สัมผัสเป็นจุดภายใต้สภาวะรุนแรงด้วยสารหล่อลื่นชนิดนิวโตเนี่ยน
Ice Slurry Production with Direct Contact Heat Transfer between Carbon Dioxide and Water Mixture
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อควบคุมอิเล็คทรอนิคเอ็กซ์แปนชั่นวาล์วและอินเวอร์เตอร์สำหรับเครื่องทำความเย็นขนาดเล็ก
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการทำความร้อนแก่น้ำ โดยใช้เครื่องไมโครเวฟที่ติดท่อนำคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม (โหมด TE10)
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณคุณสมบัติเชิงแสงแบบคลื่นยาวของมู่ลี่ใบโค้ง
การศึกษาผลกระทบของตำแหน่งถาดอบแห้ง
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องอบแห้งแบบถาด
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองจุดอิ่มตัวของน้ำที่ความดันต่ำกว่าบรรยากาศ
Numerical Analysis of Heat and Moisture Transfers in a Rice Grain
การศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิภายในตู้ Neutral Grounding Resistor ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Effect of Oil Film Temperature on Oil Film Pressure in Journal Bearings Lubricated with Palm Oil
การศึกษาสมรรถนะทางความร้อนของท่อความร้อนที่ใช้ของไหลนาโนเป็นสารทำงาน
การศึกษาการนำระบบทำความเย็นแบบสเตอร์ลิงมาใช้ในยานยนต์
A Single Dimensionless Variable for Solar Tower Plant Modeling
Investigation of Mixing Structure in The Near Field of A Jet in Crossflow
พฤติกรรมการเผาไหม้ร่วมระหว่างแกลบและถ่านหินบิทูมินัสในเตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอิไดซ์เบด
จลนพลศาสตร์การอบแห้งเนื้อลำไยด้วยเครื่องอบแห้งอินฟราเรดร่วมกับลมร้อน
การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อสี่เหลี่ยมโดยใช้ครีบและปีก
การไหลและการถ่ายเทความร้อนในกลุ่มวัตถุร้อนที่เรียงกันภายในช่องที่มีการไหลเป็นจังหวะ
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งมะพร้าวขูดแบบชั้นบาง
CFD study of flow in a natural rubber sheet smoking-cooperative: Turbulence free convection airflow
การวิเคราะห์กฎที่สองของการถ่ายเทความร้อนและความเสียดทานในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองชั้นโดยใช้ท่อลูกฟูก
การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในช่องแผ่นขนานโดยใช้ครีบสามเหลี่ยม
การพัฒนาเครื่องอบแห้งอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ
เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบปรับแผงรับแสงได้
การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนบนพื้นผิวโดยใช้กลุ่มเจ็ทหมุนควงพุ่งชน
จลนพลศาสตร์การอบแห้งมะพร้าวขูดด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
การศึกษาผลของความหนาของชั้นเบดที่มีต่อการอบแห้งพริกแบบต่อเนื่องโดยใช้เทคนิคฟลูอิดไดซ์เบด
การศึกษาการไหลของลมร้อนที่อยู่ภายในห้องอบแห้งแบบต่อเนื่องโดยใช้เทคนิคฟลูอิดไดซ์เบด
การลดอุณหภูมิในคอนกรีตโดยใช้ท่อความร้อน
การออกแบบท่อความร้อนชนิดสั่นแบบปลายปิดและแบบวงรอบ
การศึกษาและจำลองสภาวะการกระจายตัวของอุณหภูมิภายในบ่อความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
Enhancement of Mass and Heat Transfer in the Unsaturated Double-layer Packed-bed with Electric fields
การอบแห้งถ่านไม้ยางพาราด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดแบบต่อเนื่อง
การเปรียบเทียบแบบจำลองหน่วงการป้อเพื่อการออกแบบและประเมินกังหันลม
การวิเคราะห์กระบวนการอบแห้งวัสดุพรุนหลายชั้นด้วยคลื่นไมโครเวฟร่วมกับการพาความร้อนโดยใช้ท่อนำคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม
การวิเคราะห์พลังงานและเอกเซอร์จีในกระบวนการอบแห้งวัสดุพรุนโดยใช้ลมร้อน
การวิเคราะห์เชิงทฤษฏีของการถ่ายเทความร้อน มวลสารและความดัน ในวัสดุพรุนหลายชั้นภายใต้พลังงานไมโครเวฟโดยใช้กฎของแลมเบิร์ท
อิทธิพลของแผ่นใบบิดคู่ต่อการถ่ายเทความร้อนและความเสียดทานในท่อกลม
จลนพลศาสตร์ของการอบแห้งวัสดุชีวมวลด้วยไมโครเวฟร่วมกับระบบสุญญากาศ
เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกเชิงพาณิชย์โดยใช้คลื่นไมโครเวฟร่วมกับระบบสเปาเต็ดเบดชนิดป้อนคลื่นสองตําแหน่ง
การวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับกระบวนการอบแห้งวัสดุพรุนหลายชั้นด้วยคลื่นไมโครเวฟร่วมกับการพาความร้อนโดยใช้ท่อนำคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม (โหมด: TE10)

  back to top