รายละเอียดบทความ

ระบบ Submit Paper

ขั้นตอนการส่งบทความ

 

 ดาวน์โหลดตัวอย่างบทคัดย่อ (ไทย)  (Eng) 

 

 ดาวน์โหลดตัวอย่างบทความฉบับเต็ม (ไทย) (Eng) 

 

 

หัวข้อบทความวิจัย

1.  Applied Mechanics,Materials and Manufacturing   AMM
2.  Compulational and Simulation Techniques  CST
3. Dynamics  Systems , Robotics and  Control  DRC
4.  Energy Technology and Management  ETM
5. Thermal Systems and Fluid Mechanics  TSF
6. Alternative Energy and Combustion  AEC
7.  Aerospace and Marine Engineering  AME
8. Biomechanics  BME
9. Mechnical Engineering Education MEE
10. Industrial Knowledge Sharing (Invited)