วิศวกรรมเครื่องกล

รายการทุน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้บริจาคเงินสนับสนุนภาควิชาฯ

1 ศิษย์เก่าเครื่องกล รุ่นที่ 32
   จำนวน 10,000 บาท
2 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 32
   จำนวน 2,000 บาท
3 คุณนพดล กาญจนนิศากร
   จำนวน 1,000 บาท
4 คุณโชคชัย แซ่เฮง รุ่นที่ 24
   จำนวน 10,000 บาท
5 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 23
   จำนวน 34,444 บาท
6 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 19
   จำนวน 10,000 บาท
7 คุณวรวิทย์ พงษ์จีน รุ่นที่ 23
   จำนวน 5,000 บาท
8 คุณสมชาย นิติกาญจนา บ.S.P.M อาหารสัตว์ จำกัด
   จำนวน 30,000 บาท
9 ศิษย์เก่า รุ่น 30
   จำนวน 39,000 บาท
10 ดร.วรพล วทัญญุตา รุ่น 15
   จำนวน 5,000 บาท
11 คุณวิทยา ไตรสารวัฒนะ รุ่น 15
   จำนวน 1,000 บาท
12 คุณวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์ รุ่น 15
   จำนวน 15,000 บาท
13 คุณชาลี มีรุ่งเรือง รุ่น 15
   จำนวน 2,000 บาท
14 คุณชัยณรงค์ กิจส่งเสริมกุล รุ่น 15
   จำนวน 3,000 บาท
15 คุณไพสิทธิ์ วัฒนาวิทวัส รุ่น 6
   จำนวน 5,000 บาท
16 คุณพงศ์ศักดิ์ ผลพฤกษ์ รุ่น 6
   จำนวน 1,000 บาท
17 คุณไกรฤกษ์ เหมะรัต รุ่น 2
   จำนวน 5,000 บาท
18 คุณนิพนธ์ ยิ้มวัน รุ่น 6
   จำนวน 1,000 บาท
19 คุณกิตติ กิตติชนม์ธวัช รุ่น 15
   จำนวน 10,000 บาท
20 กองทุนศิษย์เก่าฯ รุ่นที่ 11
   จำนวน 11,000 บาท
21 คุณเอกชัย ฉายศิริพันธ์ รุ่น 11
   จำนวน 20,000 บาท
22 คุณอาทิตย์ กริขพิพรรธ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
23 คุณปิยะลักษณ์ ศุกลรัตน์ รุ่น 21
   จำนวน 10,000 บาท
24 คุณอธิวัตร มุ่งเจียกกลาง รุ่น 21
   จำนวน 3,000 บาท
25 คุณสิทธิศักดิ์ ผาณิตพจมาน รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
26 คุณสิทธิศักดิ์ รุ่น 21 บ.จีนอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
   จำนวน 15,000 บาท
27 คุณดุสิต ศุทธกิจ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
28 คุณธรรมรัตน์ ดวงทิพย์ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
29 คุณวีระ ลิ่มจิรขจร รุ่น 21
   จำนวน 8,000 บาท
30 คุณชัยยุทธ ไพฑูรย์ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
31 คุณวีระพงศ์ สิรินิลกุล ว.ไชยาวิศวกรรม
   จำนวน 30,000 บาท
32 ศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 17
   จำนวน 50,000 บาท
33 ชมรมศิษย์เก่า ม.อ. ลำปาง
   จำนวน 20,000 บาท
34 ศิษย์เก่า รุ่น 13
   จำนวน 39,000 บาท
35 ศิษย์เก่า รุ่นที่ 13
   จำนวน 3,000 บาท
36 ศิษย์เก่า รุ่น 20
   จำนวน 45,000 บาท
37 คุณอธิสิทธิ์ ทรัพย์มีถาวร รุ่น 22 บ.ฟาสเทค
   จำนวน 5,000 บาท
38 ศิษย์เก่า รุ่น 1
   จำนวน 16,000 บาท
39 คุณฐานิทธิ์ กาลัญกุล รุ่น 4
   จำนวน 5,000 บาท
40 ศิษย์เก่า รุ่น 22
   จำนวน 30,000 บาท
41 ศิษย์เก่า รุ่น 14
   จำนวน 43,000 บาท
42 ศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 34
   จำนวน 13,000 บาท
43 ศิษย์เก่า รุ่น 16
   จำนวน 25,700 บาท
รวมรายรับปัจจุบัน 606,144 บาท

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday19
mod_vvisit_counterYesterday321
mod_vvisit_counterThis week2123
mod_vvisit_counterThis month7844
mod_vvisit_counterAll941065

ปริญญาตรี

แผ่นพับประชาสัมพันธ์


โปสเตอร์


 


 

วิศวกรรมเครื่องกล

เป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมพื้นฐานของวิศวกรรมหลายแขนง ประกอบด้วยความรู้ทางทฤษฎีและการประยุกต์เกี่ยวกับของแข็ง ของไหล  ก๊าซ  ความร้อน และกลไก ในระบบต่างๆ เช่น เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ กระบวนการผลิต การออกแบบ พลังงานรูปแบบต่างๆ  การทำความเย็นและปรับอากาศ เป็นต้น  ดังนั้นวิศวกรเครื่องกลจึงมีบทบาทหลักในการออกแบบ พัฒนา และผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ ให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โอกาสทางวิชาชีพ

วิศวกรเครื่องกล สามารถทำงานได้กว้างขวาง ได้รับค่าตอบแทนสูงไม่แพ้วิศวกรสาขาอื่นๆ และมีโอกาสความก้าวหน้าทางการงานสูงเช่นกัน เนื่องจากวิศวกรเครื่องกลทำงานได้ในอุตสาหกรรมทุกชนิด ในโรงงานทุกประเภท ทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น งานออกแบบ งานตรวจสอบ งานให้คำปรึกษา งานวิจัยและพัฒนา งานวิชาการ งานขาย และธุรกิจส่วนตัวต่างๆ ซึ่งระบบเหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในโรงงานและเครื่องจักรเท่านั้น

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2553

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2559

 


 

วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ เป็นสาขาวิชาที่เกิดจากการผสมผสานกันของศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จึงเป็นที่มาของคำว่า เมคาทรอนิกส์ (Mechatronics) ซึ่งเกิดจากการรวมกันของคำว่า Mechanical  และ Electronics โดยเป็นหลักสูตรวิศวกรรมสมัยใหม่ ที่มุ่งผลิตวิศวกรให้มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบ วิเคราะห์ สร้าง บำรุงรักษา เครื่องจักรกลสมัยใหม่ เช่น หุ่นยนต์ เครื่องจักรที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ และการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบ วิเคราะห์ และผลิต กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ เป็นสาขาที่ตอบสนองกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงอย่างปัจจุบัน

โอกาสทางวิชาชีพ

ผู้ที่จบสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ มีโอกาสในการประกอบอาชีพได้เปรียบกว่าผู้จบสาขาอื่นๆ ในแง่ที่วิศวกรเป็นผู้ที่มีความรู้ในหลายสาขาวิชา ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้หลากหลาย จึงเป็นที่ต้องการในตลาดอุตสาหกรรมต่างๆ หน้าที่หลักคือ วางแผน วิเคราะห์ปัญหา ให้คำแนะนำ และจัดการเกี่ยวกับการสร้าง การประกอบ ควบคุมการทำงานอัตโนมัติของเครื่องจักร เครื่องมือทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การใช้งานหุ่นยนต์ การจัดการใช้อุปกรณ์ไฮโดรลิค นิวเมติก ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์พีเอลซีเข้ามาควบคุมเครื่องจักรกลให้เคลื่อนไหวอัตโนมัติ แก้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรกลอัตโนมัติที่ใช้ร่วมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลดเอกสาร

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2553

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2559

 

HostingSSi